Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Діяльність » Соціальний діалог » Національна тристороння соціально-економічна рада
Типове положення про комітет Національної тристоронньої соціально-економічної ради
17.09.2020 | 09:31 | Директорат розвитку ринку праці та зайнятості.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Президії Національної ради

від 05.03.2015 року

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про комітет Національної тристоронньої соціально-економічної ради

1. Комітет Національної ради (далі - Комітет) – постійно діючий робочий орган Національної ради, який утворюється на паритетних засадах з числа її членів з метою забезпечення виконання функцій Національної ради у період між засіданнями за визначеними напрямами роботи.

До роботи комітетів можуть  залучатись в установленому порядку фахівці та експерти.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, Регламентом роботи Національної ради та цим Положенням. Комітет підзвітний  Національній раді.

3. Кількісний та персональний склад комітетів затверджується Президією Національної ради за поданням Співголів або їх заступників. Перше організаційне засідання Комітету скликається Секретарем Національної ради.

4. Координує діяльність Комітету Голова, який обирається із числа членів Комітету на першому засіданні. Голова Комітету має двох заступників. Голова та заступники голови Комітету обираються строком на один рік із забезпеченням черговості головування сторін. Голова, заступники Голови Комітету не можуть бути представниками однієї сторони. Члени Національної ради працюють у Комітеті на громадських засадах. Член Національної ради може входити до складу тільки одного Комітету з правом вирішального голосу. Член комітету має право приймати участь в роботі комісій та робочих груп, утворених в рамках Національної ради та інших комітетів  з правом дорадчого голосу.

5. Основними завданнями Комітету є:

- розроблення проектів програмних документів, законів, інших нормативно-правових актів, підготовки методичних рекомендацій, доповідей та пропозицій з питань, що відносяться до компетенції Комітету, передбачені планом заходів із реалізації пріоритетних напрямів діяльності Національної ради або за рішенням Національної ради, її Президії;

- узгодження пропозицій Сторін щодо шляхів вирішення проблемних питань, що відносяться до компетенції Комітету;

- підготовка висновків, рекомендацій та проектів рішень з питань, передбачених для розгляду Національної ради, її Президії.

6.  Комітет має право:

- готувати і подавати на розгляд Національної ради, її Президії проекти звернень до органів влади, об’єднань професійних спілок, організацій роботодавців, інших інституцій із рекомендаціями та пропозиціями з питань, що відносяться до його компетенції;

- одержувати від Секретаріату Національної ради, сторін Національної ради, їх суб’єктів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників громадськості, науковців, консультантів, експертів, інших фахівців;

- подавати пропозиції до плану заходів із реалізації пріоритетних напрямів діяльності Національної ради з питань, що відносяться до компетенції Комітету;

- делегувати своїх представників для участі у роботі комісій та робочих груп, утворених Національною радою або її Президією.

7. Голова Комітету:

- організовує та координує роботу Комітету;

- скликає засідання Комітету та головує на ньому;

- спільно із заступниками визначає фахівців, експертів, представників громадськості, науковців, консультантів, які повинні бути запрошені на засідання;

- формує, за погодженням із заступниками, проект порядку денного засідання Комітету з урахуванням пріоритетних напрямів діяльності Національної ради та плану заходів щодо їх реалізації , рішень Національної ради, її Президії, пропозицій, що надійшли від членів Комітету;

- доводить до відома членів Комітету інформацію про отримані офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли до Комітету;

- підписує протоколи засідань, висновки та рекомендації;

- представляє висновки і рекомендації Комітету на засіданнях Національної ради, її Президії.

У разі відсутності голови Комітету за його дорученням обов’язки голови Комітету виконує один із його заступників.

8. Члени Комітету мають право:

- вносити пропозиції для розгляду на засіданні Комітету з питань, які належить до його компетенції, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій і висновків. Пропозиція члена Комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні Комітету;

- викладати свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку Комітету.

9. Члени Комітету зобов'язані:

- особисто брати участь в його роботі;

- виконувати доручення, визначені рішеннями Комітету.

10. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється секретаріатом Національної ради. Секретар Національної ради визначає відповідального працівника секретаріату, який виконує функції секретаря Комітету. Секретар Комітету:

- організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комітетом;

- за дорученням Голови Комітету інформує членів Комітету та запрошених про дату засідання Комітету, забезпечує підготовку і надання їм необхідних матеріалів;

- веде облік засідань комітету та присутніх на засіданнях;

- організує за дорученням Голови Комітету процедуру прийняття рішення Комітету шляхом опитування його членів;

- формує протоколи засідань Комітету, підписує їх разом із Головою (у разі його відсутності - із заступником) та здійснює контроль за виконанням рішень Комітету;

- оформлює проекти висновків та рекомендацій, інші документи, створені Комітетом;

- інформує членів Комітету про результати розгляду його висновків і рекомендацій;

- забезпечує підготовку та оновлення інформаційних матеріалів з питань діяльності Комітету, які розміщуються на сайті Національної ради.

11. Комітет здійснює свою роботу шляхом:

- попереднього вивчення питань, віднесених до його компетенції питань, їх підготовки до розгляду на засіданнях Комітету, Президії та Національної ради;

- проведення засідань Комітету, які скликаються в міру необхідності, і відбуваються у дні, визначені головою Комітету за погодженням з його заступниками;

- прийняття узгоджених рішень, висновків, ухвалення рекомендацій та пропозицій з питань, що належать до компетенції Комітету.

12. З питань, що належать до компетенції Комітету, та потребують вирішення у період між його засіданнями, голова Комітету має право здійснити процедуру прийняття рішення Комітету шляхом опитування його членів.

В такому разі голова Комітету затверджує перелік питань, які пропонуються членам Комітету для розгляду та ухвалення рішення, і відповідний опитувальний лист. Зазначені документи, та відповідні інформаційні матеріали надсилаються секретарем Комітету членам відповідного Комітету Національної ради. Члени Комітету протягом встановленого головою Комітету строку мають у письмовому вигляді висловити свою думку по кожному запропонованому до їх розгляду питанню, надіславши секретарю Комітету заповнені ними опитувальні листи у будь-який зручний спосіб – електронною поштою або факсом. Секретар Комітету протягом 2 днів від дня отримання останнього опитувального листа в межах встановленого строку, підраховує кількість поданих голосів і оформлює проект рішення з кожного питання, яке включене до опитувального листа та подає на підпис голові Комітету.

13. За результатами вивчення і розгляду питань Комітет може ухвалити висновки, пропозиції і рекомендації, які надсилаються сторонам, а у разі необхідності подаються на розгляд Президії, Національній раді.

14. Засідання Комітету є правоможним, якщо на ньому присутні представники всіх сторін та  більше половини складу Комітету від кожної сторони (з у рахуванням доручень про передачу права голосу).

Член Комітету зобов’язаний бути присутнім на засіданні Комітету або завчасно поінформувати голову Комітету про відсутність через поважну причину.

Член Комітету у разі відсутності на його засіданні з поважної причини має право:

- висловити своє ставлення до питань, що розглядаються у письмовому вигляді;

- за дорученням передати свій голос іншому члену Національної ради від сторони, яку він представляє. 

Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Комітету від кожної сторони (з врахуванням доручень про передачу права голосу, оформлених у письмовому вигляді). Голосування на засіданні Комітету здійснюється членами Комітету особисто і відкрито.

15. Інформація про роботу Комітету висвітлюється на сайті Національної ради.

16. Питання, які належать до компетенції інших комітетів, можуть за ініціативою Комітету, а також за дорученням Національної ради, її Президії або її Голови розглядатись комітетами спільно. Спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комітетів питань проводяться окремо кожним Комітетом. Протоколи  спільних засідань комітетів, підписуються головами (або їх заступниками) та секретарями відповідних комітетів.

17. Оформлення протоколів засідань Комітету:

На кожному засіданні Комітету ведеться протокол і аудіозапис засідання.

У протоколі засідання Комітету зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів Комітету, присутніх на засіданні, перелік доручень про передачу голосу іншому члену Комітету, список запрошених осіб;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, із зазначенням членів комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів Комітету;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації та пропозиції.

До протоколу додаються прийняті Комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комітету, які голосували «проти» або утрималися від голосування (у разі надання в письмовій формі членом Комітету).

Протокол засідання Комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.

Протоколи засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку в секретаріаті Національної ради.

18. Звіти про роботу Комітету:

Комітет щороку звітує про результати роботи Національній раді.

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2