Головна » Діяльність » Управління державною власністю » Фінансове планування підприємств

Календар подій

25
Лютого
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Інформаційний лист щодо подання звітів про виконання фінансових планів та інформації щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки
20.09.2018 | 10:40 | Департамент управління державною власністю

Вимоги щодо формування та оформлення звіту про виконання фінансових планів затверджені наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, зареєстрованим в Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745 (який викладено у новій редакції, затвердженій наказом Мінекономрозвитку від 31.07.2018 № 1070 та зареєстрований Мін’юстом 28.08.2018 за № 971/32423) (далі – Порядок).

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (інформаційний бюлетень “Офіційний вісник України” № 70 від 14.09.2018).

До фінансових планів на 2018 рік та звітності за 2018 рік застосовується Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що діяв до набрання чинності цим наказом.

Зведений звіт про виконання фінансових планів (щоквартально та за результатами року) формується та подається до Мінекономрозвитку суб’єктом управління об’єктами державної власності та включає показники виконання фінансових планів всіх підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери управління.

До підприємств державного сектору економіки належать державні комерційні та казенні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі.

З метою відображення повної та достовірної інформації щодо зведених показників фінансово-господарської діяльності всіх підприємств державного сектору економіки у цілому по Україні, у разі, якщо на дату подання зведеного звіту про виконання фінансових планів окремі фінансові плани підприємств з тих чи інших причин не були затверджені/погоджені в установленому порядку, пропонуємо у графі 5 “план” звіту про виконання фінансового плану зазначати фактичні показники діяльності підприємства відповідно до його фінансової звітності, та обов’язково включати до зведеного звіту про виконання фінансових планів відповідного суб’єкту управління.

Звіти про виконання фінансового плану складаються з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Мін’юсті 28.02.2013 за № 336/2286, та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 № 433).

З метою уніфікації процесу обробки при поданні інформації необхідно неухильно дотримуватись наступних вимог.

Інформація повинна містити:

1. Зведені Основні фінансові показники Звіту про виконання фінансових планів (зазначені в додатку 3 до Порядку) за звітний період підприємствами державного сектору економіки, включаючи підприємства, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України.

2. Звіти про виконання фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, в повному обсязі (відповідно до додатку 3 до Порядку) окремо щодо кожного підприємства.

До звітів обов’язково додається:

форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” на кінець звітного періоду з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” за звітний період.

Показники зведеного Звіту про виконання фінансових планів обов’язково повинні співпадати
з показниками Моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, який здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

3. Пояснювальну записку щодо виконання показників фінансових планів за звітний період, підготовлену з урахуванням вимог, викладених у Рекомендаціях щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них (додаток 2 до Порядку).

У пояснювальній записці до Звіту про виконання фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, окремим розділом обов’язково зазначається виконання плану заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення надходжень
до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

4. Перелік підприємств, що належать до сфери управління (згідно з додатком 4).

Загальна кількість підприємств, що знаходиться у сфері управління у додатку 4 повинна відповідати загальній кількості підприємств, зазначеній у додатках 1 та 3.

5. Інформацію щодо кількості підприємств, що знаходяться у сфері управління, яка містить загальну кількість підприємств, кількість підприємств, які працювали за затвердженими фінансовими планами на відповідний рік, кількість прибуткових/збиткових підприємств та кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств за звітний період (згідно з додатком 1).

Кількість суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що знаходяться у підпорядкуванні суб’єктів управління об’єктами державної власності, обов’язково повинна відповідати кількості, яка обліковується у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності та Реєстрі корпоративних прав держави (тобто відповідати інформації, що надається Фонду державного майна України), а також співпадати з кількістю підприємств, щодо яких проводиться єдиний моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832.

6. Інформацію стосовно вжитих заходів щодо скорочення кількості планово-збиткових підприємств та підприємств, що працювали збитково у звітному періоді (згідно з додатком 2).

Звертаємо увагу, що загальна сума збитків у додатку повинна співпадати зі збитком, зазначеному у рядку 1202 Звіту про виконання фінансового плану.

На виконання пункту 4-1 Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832, суб’єкти управління об’єктами державної власності зобов’язані подавати до Мінекономрозвитку у строк до 10 числа останнього місяця кварталу зведені показники моніторингу щодо стану (погодження/затвердження) фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, на відповідний рік з обов’язковим зазначенням причин їх не затвердження (згідно з додатком 3).

Звертаємо особливу увагу, інформація повинна подаватися в паперовому та обов’язково в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а також у вигляді електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації та уніфікації процесів складання і подання фінансового плану, звіту про виконання фінансового плану та звіту щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки на адресу: finplan@me.gov.ua (з обов’язковим зазначенням у полі “Тема” назви суб’єкта управління) у строки:

щодо виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки за І квартал – до 31 травня, за ІІ квартал – 31 серпня, за ІІІ квартал – 30 листопада, за IV квартал та рік – до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

щодо стану затвердження фінансових планів підприємств державного сектору економіки – до 10 числа останнього місяця кварталу, зокрема щодо стану затвердження фінансових планів підприємств на поточний рік – до 10 березня та 10 червня; щодо стану затвердження фінансових планів підприємств на поточний та плановий рік – до 10 вересня та 10 грудня.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json